fbpx

החשיפה

צפו: תחקיר כלבוטק על משחטת תנובה

תחקיר תנובה בכלבוטק

מאחורי חשיפת כלבוטק עומדת חקירה סמויה שהתקיימה בבית-המטבחיים “בקר תנובה” בבית-שאן. החקירה חשפה התעללות קשה, שיטתית וגלויה בבעלי-חיים, תוך הפרה של תקנות השחיטה, של חוק צער בעלי-חיים, של תקנות הובלת בהמות ושל הסטנדרטים הבינלאומיים המוסכמים, שעוגנו בקווים המנחים של ארגון בריאות בעלי-החיים הבינלאומי.

ההתעללות נעשתה לכל הפחות תוך עצימת עיניים של הדרג המנהל של המקום, ולפחות בחלקה הגדול בהנחיה מפורשת מלמעלה. חלק מההתעללות נובע ממבנה לקוי של בית המטבחיים: הבעיות במבנה מביאות לצפיפות בלתי-נסבלת באזורי ההמתנה, ולהתנגדות של בעלי-החיים לנוע במעברים, התנגדות שמגבירה את האלימות של צוות העובדים הבלתי-מיומן כשלעצמו. חלק מההתעללות נובע מנהלים פסולים, מהיעדר הכשרה ומחוסר מיומנות וחוסר רגישות של כל המעורבים בטיפול בבעלי-החיים.

הממצאים מלמדים שההנהלה היתה מודעת היטב להתעללות ולהפרה שיטתית של נהלים, תקנות וחוקים, ואף הורתה על חלקן. הממצאים מצביעים גם על כשל גמור של הרופא הווטרינר המפקח, שאף טען באזני החוקר הסמוי, שחוק צער בעלי-חיים כלל אינו חל בתחומי בית-המטבחיים. לאור כל זאת, המשך ההתעללות בבעלי-החיים הוא בגדר ודאות אם לא ייסגר בית-המטבחיים באופן מיידי. אם תישקל פתיחת בית-המטבחיים בעתיד, הדבר יוכל להיעשות אך ורק לאחר הפקת כל הלקחים, תחת הנהלה חדשה, עם צוות עובדים חדש ולאחר תיקון כל הליקויים במבנה המקום.

התעללויות שיטתיות שתועדו ב”בקר תנובה”:

התנאים במכלאות ההמתנה

עגלים מצטופפים בכניסה למשחטהבזמן ההמתנה, בין פריקתם בבית-המטבחיים לבין הולכתם לשחיטה, מוחזקים בעלי-החיים בתנאי צפיפות קשים ביותר, כשהם עומדים דחוסים זה לזה ללא מרווח כלשהו. בהתאם לתקן הבינלאומי (סעיף 7.5.3 2(c)) יש לתת לכל בעל-חיים מרחב מספיק להיעמד, להישכב, ולהסתובב.
בעלי-החיים בהמתנה אמורים אמנם לקבל מים, אולם לאור הצפיפות רובם אינם יכולים להגיע למים. מדובר בהפרה של התקן הבינלאומי (סעיף 7.5.4(5) ושל תקנה 8(ב) לתקנות צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים) (הובלת בהמות). בבקר תנובה גם לא מאכילים את בעלי-החיים הממתינים לשחיטתם עד 3 יממות. גם אילו היו אבוסי מזון במקום, הצפיפות במכלאות לא היתה מאפשרת לבעלי-החיים להגיע אליהם.

שימוש מתמיד ואינטנסיבי בשוקרים חשמליים

החוקר הסמוי קיבל ביומו הראשון, מפי מנהל ששילב אותו בעבודה, הסבר איך לגרום לבעלי-החיים לנוע: “יש לך שוקר, דחוף לו את השוקר לתחת, הוא יזוז. בכל מקרה הוא יזוז”. שימוש בשוקר חשמלימהתמונות שצולמו במקום נראה שללא ספק, זוהי תורת העבודה במקום. ניתן לראות בהן שימוש שיטתי, שגרתי ומתמיד בשוקרים חשמליים, שהפועלים מצוידים בהם כאמצעי עיקרי, ובין היתר:

  • השוקרים החשמליים מופעלים כלפי בעלי-חיים כאמצעי ראשון לגרום להם לזוז.
  • השוקרים מופעלים כלפי בעלי-חיים שאינם יכולים להתקדם, משום שהמעבר לפניהם חסום בידי בעלי-חיים אחרים.
  • לעתים הפועלים מפעילים את השוקרים עשרות פעמים על בעל-חיים אחד.
  • הפועלים מפעילים שוקרים חשמליים כלפי כל אבריהם של בעלי-החיים, לרבות הראש והאשכים.
  • נעשה שימוש אינטנסיבי ביותר בשוקרים חשמליים כלפי בעלי-חיים שאינם מסוגלים לעמוד על רגליהם.

לפי התקן הבינלאומי (סעיף 7.5.2 (1)(f)-(e)), שוקרים חשמליים יכולים לשמש רק במקרים קיצוניים ולא כשגרה. אסור לעשות בהם שימוש חוזר על בעל-חיים אם הוא עדיין אינו זז. השימוש מוגבל אך ורק לחלק הגוף האחורי של מעלי גירה גדולים.

מכות

לא רק מכות חשמל הן שגרה בבקר תנובה. התמונות מראות שגרה של הכאה פיסית באמצעות השוקרים החשמליים, באמצעות צינורות פלסטיק, באמצעות מקלות ובבעיטות ברגליים. המכות מכוונות לכל חלקי הגוף של העגלים ושל הטלאים, לרבות הראש. העובדים מנחיתים מכות גם על עגלים קורסים ועל בעלי-חיים שאינם יכולים להתקדם משום שהמעבר שלפניהם חסום ע”י בעלי-חיים אחרים. גם כאן מדובר בהפרה של סעיף 7.5.2 (1)(f)-(e) של התקן הבינלאומי ושל התקנות להובלת בהמות.

הטיפול בעגלים קורסים

עגלים שאינם מסוגלים להיעמד על רגליהם וללכת “מטופלים” באופן שיטתי באמצעות אלימות ומכות חשמל. במקרה אחד מתועדות עשרות רבות של מכות חשמל כלפי עגל אחד שמתקשה לעמוד – לרבות בראשו ובפניו, באוזן וליד העיניים, בצווארו, בגבו, ברגליו, בגבו, באזור פי הטבעת, בבטנו ובאשכיו. המצלמה מתעדת את זעקות הכאב שלו. במקרים אחרים מתועד שימוש אינטנסיבי במכות חשמל ובאלימות כלפי עגלים שקרסו, ואשר מנסים לזחול קדימה תחת השימוש המאסיבי בכאב. אולם כאשר שיטה זו נכשלת, הם נקשרים ברצועה עבה לכלי מכאני, ונגררים על הרצפה עד לנקודה מחוץ למכלאה שם הם נשחטים.
התקן הבינלאומי (סעיף 7.5.2 (1)) אוסר על ניסיונות להניע בעלי-חיים בקצב מהיר מקצב התנועה שלהם, על שימוש מהסוג המתועד באלימות ובמכות חשמל. עוד אוסר התקן, באותו סעיף, על גרירתם של בעלי-חיים, כפי שנעשה ב”בקר תנובה” כנוהל רגיל.

גרירה וזריקה של כבשים

שיטת ההנעה של כבשים ב”בקר תנובה” היא באמצעות גרירה. הגרירה נעשית על-ידי תפיסת הכבש מאחת מרגליו (קדמית או אחורית), כשלעתים הכבש מצליח להישאר על שלוש רגליו האחרות ולעתים הוא נגרר על הרצפה. החקירה כוללת שיחה עם מנהל המאשר לחוקר הסמוי שהדרך להזיז את הכבשים היא באמצעות הגרירה באחת הרגליים ושימוש בכוח רב יותר. תועדו גם הטחה של כבשים לרצפה, זריקתם באוויר, תפיסתם מהראש ומהקרניים, והכאה בצינורות פלסטיק ובמקלות בכוח רב. כל הדברים הללו מהווים עבירה על חוק צער בעלי-חיים, והפרה של התקן הבינלאומי.

מקרי אלימות אחרים

אחד העובדים מתועד בסרטים כשהוא עומד על גבם של כבשים, ומכה אותם תוך כדי כך במקל; כשהוא שוכב על גבם של כבשים; כשהוא מחדיר מקל לפי הטבעת של עגל וכשהוא מכה עגל אחר באגרופים. החוקר נחשף גם לעובד המכבה סיגריה על גופו של עגל. כל המקרים הללו התרחשו בגלוי, לעיני כול, כולל הממונים.

הטיפול בבעלי-החיים לאחר השחיטה

לאחר ביצוע החתך ניתן לראות בצילומים אנשים שנוגעים באזור הפצע של בעל-החיים, זריקה של כבשים מנקודת השחיטה למשטח אחר( במקרה אחד לפחות, כבש נופל לרצפה) ותליה של בעלי-החיים באוויר. כל הפעולות הללו נעשות מבלי שנעשית בדיקה לאבדן הכרה של בעלי-החיים, ולעתים כאשר ישנם סימנים שבעל-החיים עודו בהכרה (הרמה של הראש) ו/או כשמשך הזמן שחלף מהחיתוך קצר משלושים שניות.
לפי התקן הבינלאומי (סעיף 7.5.9) אין לבצע בבעל-חיים פרוצדורה נוספת לפני שהסתיים הדימום (30 שניות ביונקים, לפי התקן). אין צורך להרחיב לגבי החומרה שבמגע מכאיב, שלא לומר תלייה, של בעל-חיים שעודנו בהכרה – ובבקר בעלי-החיים עשויים להיות בהכרה גם למעלה משתי דקות לאחר חיתוך הגרון. לכן, ישנה חומרה מיוחדת בטיפול המהיר בבעל-החיים, מבלי שנעשית בדיקה כלשהי לוודא שכבר איבד את ההכרה (כגון בדיקת רפלקס העפעף, שנחשבת אינדיקטור לעניין זה ) מדובר בהפרה הן של חוק צער בעלי-חיים והן של תקנה 44 לתקנות השחיטה.

היעדר הכשרה לעובדים, היעדר נהלים וכשלים ניהוליים

העובדים שביצעו את החקירה הסמויה לא קיבלו הכשרה כלשהי לתפקידיהם במה שנוגע ליחס לבעלי-החיים. כאשר שאל החוקר הסמוי את מנהל המפעל לגבי העובדה שהוא לא קיבל הכשרה, נאמר לו “אם לא הדריכו אותך, כנראה אף אחד לא נדרש לזה”. לגבי הדרכות שכן נעשות לאנשים במפעל הוא אמר “אנחנו מחתימים אותם שקראו והבינו”. לאחר שהחוקר הסמוי מסר למנהל מידע על דברים שמהווים הפרות ברורות של החוק אמר המנהל “אם לא עדכנו אותך ולא הדריכו אותך על משהו ספציפי, תשאיר את המצב כמו שהוא כרגע”. כשהתקבל החוקר הסמוי לעבודה הוא הונחה, כאמור, לעשות שימוש שגרתי בשוקר החשמלי. בהזדמנות אחרת הנחה אותו אדם בעמדת ניהול כיצד לתפוס עגל מחור העין שלו כדרך לרסנו.