fbpx

בין בשר לחלב

בין בשר לחלב

חלק מהעגלים לבשר שראינו בתחקיר תנובה יובאו מאוסטרליה, וחלקם נולדו לפרות בתעשיית החלב הישראלית. לפחות מחצית מהעגלים שנשחטים בישראל הם עגלים זכרים שנולדו לפרות מתעשיית החלב, בה הם נחשבים כתוצר לוואי.

פרה – כמו כל יונק ממין נקבה – מפיקה חלב רק אחרי המלטה.
לכן מזריעים בכל שנה את הפרות בתעשיית החלב. ההפרדה בין העגל לאמו מייד לאחר ההמלטה היא חוויה קשה לעגל ולאם, שעשויה לגעות במשך ימים לאחר שהגור שלה נלקח ממנה. העגלים נכלאים בכלובי בידוד צרים למשך מספר חודשים, ולאחר מכן הנקבות יועברו לרפתות החלב, והזכרים למכלאות הפיטום.

למידע נוסף על העגלים הזכרים של תעשיית החלב


התמונות צולמו בישראל